♥ ♦عشق .. دلـ ـتـنگـ ـی ♦♥

♥. اینجا ؛ احساس ، فروشی شده … عشق ، اجاره ای شده و تنهایی هم برای ما آدم شده♥نشستم...

خسته شدم..

دیگر قایق نمیسازم..

آنسوی دریاها هرخبری ک میخواهد باشد .باشد

وقتی ازتو خبری نیست قایق میخواهم چه کار...

مرا همین جزیره کوچک تنهایی هایم بس است

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| پنج شنبه 19 / 1برچسب:, | 22:48| samira |

تنها بودن قدرت میخواهد

واین قدرت را کسی به من داد 

که روزی میگفت

.

.

تنـــــــــــــهایت نمیگذارم

 

 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| پنج شنبه 19 / 1برچسب:, | 22:42| samira |

دردم ایــــن نـــیـسـت
کـــــه او عــــاشــــق نـــیــسـت ،
دردم ایــــن نــیــسـت
کــــــــه مــعــشـــوق مــن از عــشــق تـهــی اسـت
دردم ایــــــن است
کــــــه بــــا دیـــــدن ایـــــن ســردی هــــا
مـــــن چـــــرا دل بـــســتــم ؟!

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| دو شنبه 16 / 1برچسب:, | 10:16| samira |

اگر او برای تو "ساختـــه" شده ،

.
.
.
من برای تــو "ویـــران" شدم لعنتــــــی !!

 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| دو شنبه 16 / 1برچسب:, | 10:3| samira |

پشــت این بغــض سنــگین..

بیــدی نشـــسته بــود کــه

 

خیــال میـــــــــــکرد

با ایــن بــاد هــا نمـــی لرزید…

 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| چهار شنبه 26 / 12برچسب:, | 21:26| samira |

وقـتـے حـس میڪنم

جایــے در ایــטּ ڪره ے خاڪے 

تــو نفـس میڪشـے و مـטּ

از هــماטּ نفـس هایتـــ 

نفـس میڪشم آرام مــی شوم ! تـو بــاش !!! هـوایـتـــ ! بـویـت ! بـراے زنده مانـدنـم ڪافـــے ستـــ

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| چهار شنبه 26 / 12برچسب:, | 21:21| samira |

وقتی 

درمن هرلحظه مرور میشوی

چگونه بی خیالت شوم؟؟

ای بهترین خیال من

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| چهار شنبه 26 / 12برچسب:, | 20:48| samira |

زمستان را باور نکن

هوا

بی تو

سردترازاین حرفهاست...

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| چهار شنبه 26 / 12برچسب:, | 20:45| samira |

 روزهـــایــی کـــه مـی بینمت، نفســـــم مــی گیـــــــــرد...
و روزهــــایـــــی کـــــه نیستـــــی، دلـــــــــــــــــم...
اما
تـــــــــــــو بـــــاش...!
تحمـــــل ٍ اولـــی آســان تـــر است...

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| چهار شنبه 9 / 2برچسب:, | 10:48| samira |

 گیرم که باران هم آمد…
         همه چیز را هم شست…
                   هوا هم عالی شد…
                           فایده اش برای من چیست؟
                                                    هوای دل من بی تو پس است

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| چهار شنبه 9 / 2برچسب:, | 10:46| samira |

 مـــن می نویسم
و
تـــــــو
نـــمی خوانی !
امـــــــــــا
مخــاطب که تـــو باشــی…
مدیــــــونم اگر ننـــــــویسم

 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| چهار شنبه 9 / 2برچسب:, | 10:45| samira |

 چـه اشـتـبـاه بـزرگـی سـت
تـلـخ کـردن زنـدگـیـمـان …
بـرای کـسـی کـه در دوری مـا ،

شـیـریـن تـریـن لـحـظـات زنـدگـیـش را سـپـری مـی کـنـد 

 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| جمعه 28 / 1برچسب:, | 15:41| samira |

 اولینــــــــــــــ بآر نیستـــ کهــ گریهـــ میکنمــــ...
امـــــآ اولینـــــــــ بآر استـــــــــــــــــ
کهـــ گریهـــ
آراممــــــــــ نمیکنــــــــــــــــــــــد

 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| جمعه 28 / 1برچسب:, | 15:37| samira |

 کوتاه ترین و دردناک ترین

داستان عمر من فقط چندکلمه میشود...

(او هست اما با من نیست...)

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| جمعه 28 / 1برچسب:, | 15:34| samira |

 " دلتــنـــگي " بخشــي از رونـد فـرامــوشيـست...
پـس نگــذار دلتنــگي

باعــث شــــود خــود را در آغــــوش كســي بيـندازي كـه هيــچ آيــنـده اي بــا او نـــداري... 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| جمعه 21 / 1برچسب:, | 15:8| samira |

 پستچی حواس پرت
نامه های تو را به خانه ی همسایه می اندازد
وگرنه محال است

فراموشم کرده باشی...

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| دو شنبه 17 / 1برچسب:, | 17:42| samira |

 خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم"

دلـــــــم تــــــــاب میخواهد

و یک هــــُــلِ محــــکم

کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین،هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را...

 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| دو شنبه 17 / 1برچسب:, | 17:37| samira |

 خـواب هـایـم

      بـویِ تـنِ تـورا مـی دهـد

                          نـکـنـد آن دورتـرهـا

                                                 نـیـمـه شـب در آغـوشـم مـی گـیـری!

 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| دو شنبه 17 / 1برچسب:, | 17:31| samira |

من انتظار تو را می کِشم

تو مرا از انتظارت می کُشی...

لعنت به هرچه فتحه و ضمه و کسره

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| چهار شنبه 5 / 1برچسب:, | 16:24| samira |

در این سو

دلی نگران مشغول یادت

آن سو

تــــو

با دیگریـــــ ـــ ــ ـ .

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد


برچسب‌ها: <-TagName->
| چهار شنبه 5 / 1برچسب:, | 16:22| samira |

(-Design:Mostafa -)